cg-regulamin

REGULAMIN KONKURSU – „ Kultowe Upgrade”

I Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu, którego zasady określa niniejszy Regulamin,, zwanego dalej „Konkursem” jest MentalWay Michał Wawrzyniak ul. Radosna 16, 62-800 Kalisz NIP 618-170-87-85, zwany dalej Organizatorem.
2. Konkurs jest konkursem z dziedziny nauki jaką jest psychologia a w szczególności rozwój osobisty, skierowany do grona uczestników LIVE+ Cult…ure Guru w dniu 5 lutego 2015 roku organizowanego przez Organizatora. Konkurs ma na celu promocję i reklamę usług świadczonych przez Organizatora.
3. Regulamin ten zostanie wyłożony do wglądu przed przeprowadzeniem konkursu oraz będzie dostępny do wglądu w czasie całość trwania konkursu oraz LIVE+ Cult…ure Guru na stronie http://mentalway.pl/cg-regulamin/
4. Użyte w Regulaminie zwroty oznaczają:
GSM – (the Global System for Mobile Communications) – system komórkowej telefonii cyfrowej;
Operator GSM – operator świadczący usługi GSM;
SMS – krótka wiadomość tekstowa o opłacie ustalonej przez Operatora GSM.

II Warunki uczestnictwa

1. Uczestnikami Konkursu, zwanymi w dalszej części „Uczestnikami”, są wyłącznie pełnoletnie
i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, będące uczestnikami LIVE+ Cult…ure Guru w dniu 5 lutego 2015 roku.

2. Uczestnicy biorą udział w Konkursie poprzez udzielenie Komisji Konkursu odpowiedzi na zadane pytania konkursowe. Udzielnie przez Uczestnika Komisji odpowiedzi, uważane jest za jego zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.

1. W konkursie nie mogą uczestniczyć:
a) pracownicy organizatora
b) inne osoby związane z przygotowaniem i prowadzeniem promocji
c) małżonkowie, zstępni, rodzice, rodzeństwo osób wymienionych w punktach
a-c.
3. Organizator określa jako dzień konkursowy tj. dzień, w którym w którym Uczestnicy będą rozwiązywać zadanie konkursowe jako 05.02.2014 r.

4. Uczestnikami konkursu są wyłącznie osoby, które uczestniczyły on-line LIVE+ Cult…ure Guru.

III Przystąpienie do konkursu

Aby wziąć udział w konkursie należy:
• wysłać poprawną odpowiedź na jedno pytanie konkursowe przez SMS na numer 503 340 503 we właściwej formie: „cgnowya” „cgnowyb” „cgnowyc” lub „cgbileta” „cgbiletb” „cgbiletc” bez dodatkowych kropek, spacji czy innych znaków interpunkcyjnych,
• wysłać SMS z niezastrzeżonego numeru,
• wysłać SMS z polskiego numeru, tj. od polskiego operatora sieci komórkowej,
• wysłać SMS z telefonu komórkowego (niedozwolone jest wysyłanie SMS za pomocą SMS Skype czy jakichkolwiek innych aplikacji),
• poprawnego SMS wysłać we właściwym momencie
• Całkowity koszt jednego SMS wysłanego na numer 503 340 303 jest ustalany przez Operatora GSM, z którego usług korzysta Uczestnik. Uczestnik nie ponosi żadnych innych kosztów związanych z udziałem w konkursie.

IV Zasady Konkursu

1. Celem konkursu jest propagowanie wiedzy ogólnej z zakresu nauki jaką jest psychologia
a w szczególności rozwój osobisty.
2. Udział w konkursie i udzielenie przez Uczestnika prawidłowej odpowiedzi na pytanie konkursowe Komisji Konkursowej odbywa się w sposób telefoniczny, poprzez wysłanie SMS. Komisja ocenia prawidłowość odpowiedzi i wybiera wskazaną przez prowadzącego LIVE+ Cult…ure Guru ilość odpowiedzi, które zostaną nagrodzone.
3. Rodzaj zdobytej nagrody uzależniony jest od tego, czy Uczetsnik posiada już bilet na szkolenie Cult…ure Guru oraz jeśli posiada, to w jakim statusie: General, Premium czy VIP.
GENERAL/ PREMIUM:
Osoby biorące udział w konkursie, posiadające bilet na szkolenie Cult…ure Guru
w statusie General lub Premium jako nagrodę mogą zdobyć wyłącznie ulepszenie do statusu VIP na szkoleniu Cultu…re Guru w dniach 7 – 8 lutego 2015.
VIP
Osoby biorące udział w konkursie, posiadające bilet na szkolenie Cult…ure Guru
w statusie VIP jako nagrodę mogą zdobyć wyłącznie ulepszenie do statusu Platinum na szkoleniu Cultu…re Guru w dniach 7 – 8 lutego 2015.
BEZ BILETU
Osoby biorące udział w konkursie, nie posiadające biletu na szkolenie Cult…ure Guru w dniach 7 – 8 lutego 2015 mogą wyłącznie zdobyć bilet na szkolenie Cult…ure Guru w dniach 7 – 8 lutego 2015 w statusie General.
4. Nagrodami w konkursie są:
a. 100 nagród – ulepszenie biletu do statusu VIP na szkoleniu Cult…ure Guru w terminie 7 – 8 lutego 2015 — wartość jednej nagrody 250 PLN brutto
b. 200 nagród – bilet na szkolenie Cult…ure Guru w terminie 7 – 8 lutego 2015 – wartość nagrody 300 PLN brutto

O wynikach Konkursu Komisja poinformuje Uczestników w dniu 05.02.2015 r.

Bilet na szkolenie Cult…ure Guru zdobyty w ramach Konkursu, nie zawiera w sobie kosztów dojazdu, noclegu czy wyżywienia w czasie trwania szkolenia. Uczestnik decydując się na udział w szkoleniu, powyższe musi zapewnić sobie we własnym zakresie.

Każda ze zdobytych nagród obowiązuje wyłącznie na szkolenie Cult…ure Guru w terminie 7 – 8 lutego 2015.

V Odbiór nagród

1. Bezpośrednio po ogłoszeniu wyników konkursu Organizator wręczy Nagrody Uczestnikom, którzy wygrali konkurs. Nagroda zostanie Uczestnikowi wydana za pisemnym potwierdzeniem jej odbioru.

2. W związku z regulacją ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – ar. 21 ust. 1 pkt 68, wartość nagród jako, że nie przekracza kwoty 760 zł brutto nie podlega opodatkowaniu, nie dotyczy to jednak nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

VI Kontakt z Organizatorem

1. Uczestnik może kontaktować się z Organizatorem:
a) Drogą pocztową, pod adresem: MentalWay Michał Wawrzyniak ul. Wodna 7, 62-800 Kalisz lub
b) za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@mentalway.pl bądź
c) telefonicznie: +48 502 81 81.

VII Dane osobowe uczestników Konkursu

1. Uczestnik Konkursu, w celu przesłania nagrody podaje swoje dane osobowe tj. imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu komórkowego.
2. Przekazane dane będą przetwarzane i chronione wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu
i w niezbędnym zakresie, stosownie do przepisów prawa, w tym ustawy z 8 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) oraz ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, z późn. zm.).
3.Organizator oświadcza, że na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych jest administratorem podanych przez Uczestnika danych osobowych.
4. Podanie przez Uczestnika danych jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest niezbędne do przekazania mu nagrody.
5. Uczestnikowi przysługuje prawo kontroli przetwarzania podanych danych osobowych, w tym prawo wglądu, ich poprawiania, usunięcia, a ponadto zgoda na ich przetwarzanie może zostać odwołana w każdym czasie. W takim przypadku powinien skontaktować się z Organizatorem
w sposób podany w §VI.
6. Przekazane przez Uczestnika dane osobowe nie będą powierzane osobom trzecim.
7. W przypadku zmiany swoich danych każda ze stron poinformuje drugą stronę o tym fakcie
i przekaże aktualne dane.

VIII Postanowienia końcowe

1. Do Konkursu stosować się będzie prawo polskie, w szczególności postanowienia ustawy
z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzone przez produkt niebezpieczny (Dz.U.z 2000 r. Nr 22, poz.22, z późn. zm.) oraz ustawy
z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz.1204,
z późn. zm.).
2. Uczestnikowi, niezależnie od postanowień Regulaminu przysługują jako konsumentowi, wszelkie inne prawa, w tym wskazane w przewidziane w ustawie z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzone przez produkt niebezpieczny.
3. W pozostałym zakresie, do spraw nieuregulowanych w niniejszych Zasadach zastosowanie ma Regulamin MentalWay dostępny na stronie http://sklep.mentalway.pl/content/3-regulamin

Witaj,
Aby dalej móc dostarczać Ci coraz lepsze materiały edukacyjne i udostępniać Ci coraz lepsze usługi, informujemy Cię, że stale dopasowujemy treści marketingowe do Twoich zainteresowań. Dzięki nim możemy rozwijać nasze usług i przedstawiać Ci oferty, które są jak najlepiej dostosowane do Twoich potrzeb.

O jakich danych mówimy?
Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie z naszych usług, w tym stron internetowych i innych funkcjonalności udostępnianych przez Mentalway Michał Wawrzyniak, w tym zapisywanych w plikach cookies, które są instalowane na naszych stronach przez nas oraz naszych Zaufanych Partnerów.

Dbamy o Twoją prywatność. Nie zwiększamy zakresu naszych uprawnień. Twoje dane są u nas bezpieczne. Więcej informacji znajduje się na podstronie polityka prywatności.

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Cię o profilowaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich przetwarzanie danych naszych klientów będzie odbywało po dniu 25 maja 2018 roku. Tutaj znajdziesz wszystkie informacje na ten temat.

OK