Grubsza Wizytówka LIVE - regulamin

Regulamin oraz Zasady Uczestnictwa w bezpłatnym Grubsza Wizytówka LIVE

 1. Terminologia

 1. LIVE – forma szkolenia i prezentacji audio/video online dostępny na stronach MentalWay, z której aby skorzystać należy zapisać się na newsletter.

 2. Uczestnik – osoba biorąca udział w TRANSMISJI/LIVE

 3. Prowadzący – osoba prowadząca TRANSMISJI/LIVE

 4. Chat – panel umożliwiający rozmowę, komentarze, zadawanie pytań w formie pisanej podczas trwania LIVE

 5. Moduł jedna z części TRANSMISJI/LIVE

 1. Warunki uczestnictwa

 1. W bezpłatnym Grubsza Wizytówka LIVE, w terminie 29 grudnia 2016, w godzinach: 19:00-21:00 może wziąć udział każda osoba, która wyraziła chęć obejrzenia bezpłatnego Grubsza Wizytówka LIVE poprzez zapisanie się na stronie: www.grubszawizytowka.pl

 2. W bezpłatnym Grubsza Wizytówka LIVE może wziąć udział każda osoba, która ukończyła 18 rok życia.

 3. Osoby poniżej 18-go roku życia muszą mieć zgodę rodzica bądź opiekuna prawnego aby móc uczestniczyć w bezpłatnym LIVE.

 4. Aby móc uczestniczyć w bezpłatnym LIVE należy wejść na stronę http://grubszawizytowka.pl/live-gw.html

 5. Dostęp do chata i możliwości zadawania pytań będzie mieć wyłącznie pierwsze 250 osób logujących się do systemu umożliwiającego uczestnictwo w LIVE, które zalogują się swoim pełnym imieniem i nazwiskiem.

 6. Zapisanie się na stronie www.grubszawizytowka.pl uprawnia do uczestniczenia w bezpłatnym LIVE wyłącznie w czasie jego trwania, czyli w czasie rzeczywistym, tj.29 grudnia 2016 w godzinach 19:00-21:00. Natychmiast po zakończeniu bezpłatnego LIVE dostęp zostanie dezaktywowany i Uczestnik nie będzie mieć już wglądu do oglądanych materiałów.

 1. Zasady uczestnictwa

 1. Podczas trwania LIVE obowiązują ogólnoprzyjęte zasady etykiety oraz kultury językowej.

 2. W przypadku zachowań obraźliwych, naruszających godność innych Uczestników czy Prowadzącego LIVE, Uczestnik może zostać usunięty z listy Uczestników LIVE bez zwrotu poniesionych kosztów.

 3. Chat podczas LIVE służy do odpowiadania na pytania Prowadzącego, zadawania pytań Prowadzącemu oraz ogólnej interakcji z Prowadzącym. Uczestnik ma zakaz spamowania, reklamowania siebie bądź swoich usług, używania wulgarnego bądź obraźliwego języka wobec Prowadzącego lub innych Uczestników. Każdorazowy przypadek nie stosowania się do powyższego będzie natychmiast prowadził do usunięcia Uczestnika z chata i zabrania mu możliwości komentowania podczas LIVE. Uczestnik będzie nadal mógł oglądać TRANSMISJĘ, jednak zostanie mu odebrana możliwość używania chata.

 1. Dane osobowe oraz wizerunek

 1. Uczestnicząc w bezpłatnych modułach LIVE Uczestnik wyraża zgodę na upublicznienie jego imienia oraz nazwiska pozostałym Uczestnikom Grubsza Wizytówka LIVE.

 2. Uczestnictwo w bezpłatnym LIVE jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na użycie przez MentalWay imienia, nazwiska, wizerunku i/ lub głosu Uczestnika w celach promocyjnych oraz marketingowych Grubsza Wizytówka.

 1. Własność intelektualna

 1. Uczestnik bezpłatnego Grubsza Wizytówka LIVE zobowiązuje się do całkowitego zakazu nagrywania bądź innej formy rejestrowania audio – video TRANSMISJI.

 2. Uczestnik bezpłatnego Grubsza Wizytówka LIVE zobowiązuje się do całkowitego zakazu publikowania treści LIVE z wyłączeniem tych wyraźnie zezwolonych przez MentalWay.

 3. Wszelkie prawa do materiałów (szkolenia, oferty, ćwiczenia, itp.) przedstawionych podczas szkolenia podlegają pełnej ochronie prawnej, przewidzianej stosownymi przepisami prawa polskiego, w tym przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 2001 r. oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r.

 4. Wykorzystanie materiałów jest dopuszczalne wyłącznie na zasadach i w zakresie odpowiadającym własnemu użytkowi osobistemu oraz dozwolonemu użytkowi publicznemu. Zasady i zakres takiego własnego użytku osobistego i dozwolonego użytku publicznego określa ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wykorzystywanie materiałów lub fragmentów w sposób niezgodny z zasadami wskazanymi powyżej, stanowi naruszenie praw firmy MentalWay i będzie podstawą do niezwłocznego podjęcia stosownych środków prawnych przeciwko naruszycielom. Kopiowanie, użyczanie, odpłatne udostępnianie – w części lub całości – dostarczonych materiałów innym podmiotom jest zabronione.

 5. Uczestnik nie uzyskuje żadnych praw autorskich, jak również prawa własności intelektualnej posiadanych przez MentalWay.

 1. Obsługa techniczna

 1. W przypadku trudności technicznych związanych z transmisją Uczestnik może skontaktować się z działem MentalWay Support pod numerem 62 502 81 81 bądź drogą mailową na adres kontakt@mentalway.pl

 1. Postanowienia końcowe

Wyłączenie odpowiedzialności:

 1. MentalWay nie gwarantuje, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do Uczestnika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej. Po stronie Uczestnika Grubsza Wizytówka LIVE jest zadbanie o podanie właściwych, pełnych oraz zgodnych z rzeczywistymi danych kontaktowych (numer telefonu komórkowego, adres e-mail).

 2. MentalWay nie gwarantuje, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do Uczestnika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej. Po stronie Uczestnika transmisji Grubsza Wizytówka LIVE jest zadbanie o dostęp do łącza internetowego odpowiedniej jakości.

 3. Przerwanie transmisji z winy nie leżącej po stronie MentalWay, ale po stronie Uczestnika bądź jego dostawcy Internetu nie jest podstawą do zwrotu lub innej formy rekompensaty.

W pozostałym zakresie, do spraw nieuregulowanych w niniejszych Zasadach zastosowanie ma Regulamin MentalWay.

Witaj,
Aby dalej móc dostarczać Ci coraz lepsze materiały edukacyjne i udostępniać Ci coraz lepsze usługi, informujemy Cię, że stale dopasowujemy treści marketingowe do Twoich zainteresowań. Dzięki nim możemy rozwijać nasze usług i przedstawiać Ci oferty, które są jak najlepiej dostosowane do Twoich potrzeb.

O jakich danych mówimy?
Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie z naszych usług, w tym stron internetowych i innych funkcjonalności udostępnianych przez Mentalway Michał Wawrzyniak, w tym zapisywanych w plikach cookies, które są instalowane na naszych stronach przez nas oraz naszych Zaufanych Partnerów.

Dbamy o Twoją prywatność. Nie zwiększamy zakresu naszych uprawnień. Twoje dane są u nas bezpieczne. Więcej informacji znajduje się na podstronie polityka prywatności.

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Cię o profilowaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich przetwarzanie danych naszych klientów będzie odbywało po dniu 25 maja 2018 roku. Tutaj znajdziesz wszystkie informacje na ten temat.

OK