Regulamin programu lojalnościowego

Regulamin programu lojalnościowego „Karta członkowska Mentalwayandia Membership”

1. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki na jakich odbywa się realizacja programu lojalnościowego „Karta członkowska Mentalwayandia Membership” (zwanego dalej „Programem”).

Organizatorem Programu jest MentalWay Michał Wawrzyniak z siedzibą w Kaliszu (62-800), przy ul. Radosnej 16, NIP 618-170-87-85, REGON 251577050 (zwana dalej „Organizatorem”).

Program trwa od momentu zakupu Karty członkowskiej przez 12 miesięcy kalendarzowych.

Regulamin Programu dostępny jest na stronie internetowej: http://mentalway.pl/mmc/ należącej do Organizatora.

Program ma na celu nagrodzenie stałych klientów zaopatrujących się w produkty oferowane przez Organizatora.

Regulamin obowiązuje od chwili jego ogłoszenia na stronie http://mentalway.pl/mmc/, należącej do Organizatora.

2. Warunki uczestnictwa w programie – karta członkowska
Mentalwayandia Membership

W Programie może wziąć udział osoba prawna lub pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (zwana dalej „Uczestnikiem”).

Warunkiem udziału w programie jest:

a) Wypełnienie aplikacji, na podstawie której organizator umożliwia zakup karty (www.mwway.pl/mmc-aplikacja)

b) Posiadanie konta na portalu Facebook z prawdziwymi danymi osobowymi zgodnymi z zamówieniem (w przypadku gdy Uczestnik chce dołączyć do zamkniętej grupy na portalu Facebook)

c) Zakupienie karty Mentalwayandia Membership przez Uczestnika przez sklep Internetowy MentalWay (link do zakupu udostępniany jest Uczestnikowi drogą mailową po pozytywnym rozpatrzeniu aplikacji przez Organizatora)

d) Podczas zakupu niezbędne jest udzielenie zgody na udostępnienie swoich danych osobowych Organizatorowi (zgoda jest udzielana przy dokonywaniu zakupu) oraz przesłanie e-maila na adres kontakt@mentalway.pl z podaniem aktualnego adresu zamieszkania bądź wpisanie aktualnego adresu w komentarzu do transakcji dokonywanej w Sklepie Internetowym należącym do Organizatora.

Uczestnik, który spełnia/spełnił kryteria, o których mowa w ust. 2 powyżej, otrzyma od Organizatora „Kartę Członkowską Mentalwayandia Membership” uprawniającą do otrzymania rabatów, promocji i zniżek wskazanych w ust. 3 Regulaminu.

„Karta Członkowska Mentalwayandia Membership” jest ważna przez okres 12 miesięcy kalendarzowych od momentu dokonania jej zakupu.

„Karta Członkowska Mentalwayandia Membership” zostanie wysłana do Uczestnika na wskazany przez niego adres w przeciągu miesiąca od dokonania zakupu. Koszt wysyłki karty pokrywa Uczestnik.

Wraz z „Kartą Członkowską Mentalwayandia Membership” Uczestnik otrzyma niniejszy Regulamin.

Przywileje związane z zakupem karty Mentalwayandia Membership są udostępniane Uczestnikowi w momencie zakupu karty, a nie jej fizycznego otrzymania.

Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia Uczestnika z zamkniętej grupy „Mentalwayandia Membership” na portalu Facebook, gdy Uczestnik zmieni nazwę swojego profilu (na niezgodny z regulaminem).

Usunięcie z grupy nie jest równoznaczne z utratą pozostałych przywilejów Uczestnika programu Mentalwayandia Membership.

3. Rabaty, promocje i zniżki związane z kartą członkowską MentalWayandia Membership

Od momentu zakupu „Karty Członkowskiej Mentalwayandia Membership” Uczestnik może korzystać z rabatów, promocji i zniżek, do których karta uprawnia.

Rozpoczęcie korzystania przez Uczestnika z „Karty Członkowskiej Mentalwayandia Membership” jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

Informacje o bieżących rabatach, zniżkach oraz promocjach, do których upoważnia Uczestnika „Karta Członkowska Mentalwayandia Membership” będą udostępniane na zamkniętej grupie dla posiadaczy Karty na Facebooku: Mentalwayandia Membership https://mwway.pl/grupa-mmc, na stronie Organizatora http://sklep.mentalway.pl/99-promocja-dla-mmc oraz będą przesyłane do Uczestników przez Organizatora w formie elektronicznej poprzez newsletter.

Newsletter, rozsyłany Uczestnikom będzie zawierał informacje o okresie obowiązywania danych rabatów, promocji i zniżek, do których uprawnia „Karta Członkowska Mentalwayandia Membership”.

Rabaty, promocje i zniżki, do których uprawnia „Karta Członkowska Mentalwayandia Membership” mogą się w każdej chwili zmienić lub przestać obowiązywać.

„Karta Członkowska Mentalwayandia Membership” nie jest kartą kredytową, płatniczą ani bankomatową. Ryzyko zagubienia, utraty, zniszczenia lub wykorzystania karty przez osoby nieuprawnione, w całości ponosi Uczestnik.

W przypadku utraty karty koszt wyrobienia nowej pokrywa Uczestnik.

4. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych Uczestników jest MentalWay Michał Wawrzyniak z siedzibą w Kaliszu (62-800), przy ul. Radosnej 16, NIP 618-170-87-85, REGON 251577050. Kontakt z administratorem danych możliwy jest pod adresem e-mail: kontakt@mentalway.pl

Administrator danych osobowych informuje, że każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu, zmiany i usunięcia swoich danych osobowych.

Jeśli Uczestnik nie wyraża zgody na otrzymywanie newslettera, o którym mowa w ust. 2 i 3, może wysłać wniosek o usunięcie z listy osób do których newsletter jest kierowany poprzez wysłanie e-mail na adres: kontakt@mentalway.pl i/lub list na adres biura MentalWay: MentalWay, 62-800 Kalisz, ul. Wodna 7

Administrator danych oświadcza, że nie przetwarza i nie zamierza przetwarzać danych wrażliwych (sensytywnych) w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych.

5. Postanowienia końcowe

Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Programie. Regulamin stanowi jedyną podstawę Programu oraz określa prawa i obowiązki jego Uczestników oraz Organizatora.

Wszelkie reklamacje związane z „Kartą Członkowską MentalWayandia Membership”, będą rozpatrywane przez Organizatora w drodze pisemnej w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia doręczenia pisemnej reklamacji przez Uczestnika na adres siedziby Organizatora.

Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jego adres korespondencyjny oraz opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji. Składający reklamację zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora listownie, na adres korespondencyjny wskazany w treści reklamacji.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w czasie trwania Programu. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej http://mentalway.pl/mmc/, należącej do Organizatora.

Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia lub zawieszenia Programu w każdym czasie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia takiej informacji na stronie internetowej http://mentalway.pl/mmc/, należącej do Organizatora.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

Witaj,
Aby dalej móc dostarczać Ci coraz lepsze materiały edukacyjne i udostępniać Ci coraz lepsze usługi, informujemy Cię, że stale dopasowujemy treści marketingowe do Twoich zainteresowań. Dzięki nim możemy rozwijać nasze usług i przedstawiać Ci oferty, które są jak najlepiej dostosowane do Twoich potrzeb.

O jakich danych mówimy?
Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie z naszych usług, w tym stron internetowych i innych funkcjonalności udostępnianych przez Mentalway Michał Wawrzyniak, w tym zapisywanych w plikach cookies, które są instalowane na naszych stronach przez nas oraz naszych Zaufanych Partnerów.

Dbamy o Twoją prywatność. Nie zwiększamy zakresu naszych uprawnień. Twoje dane są u nas bezpieczne. Więcej informacji znajduje się na podstronie polityka prywatności.

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Cię o profilowaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich przetwarzanie danych naszych klientów będzie odbywało po dniu 25 maja 2018 roku. Tutaj znajdziesz wszystkie informacje na ten temat.

OK